Процес

На 28 септември 2023 г. най-сетне договорът по изпълнение на проекта (Решение №137 по Протокол №30 от 18.03.2021 г. за промени в програма "Навън" и Решение №254 по Протокол №53 от 07.04.2022 г. за одобрение за поставяне и финансиране на проект "Между миналото което е напът да се случи и бъдещето което вече е било") е подписан.

С това работата по проекта може да започне след година и половина забавяне.

След многобройни телефонни разговори с всички в СО ангажирани с проекта, изводът е,че никой не знае къде точно се намира договора по него и защо не се придвижва.

В края на месец април аз го подписах и оставих на главния юрист на дирекция Култура. Към момента - 22 август, никой не е в състояние да даде смислен отговор какво точно се случва, какъв е проблема и защо дговора не е подписан. В регламента на кандидатстването един от изискваните документи беше план-график на дейностите. Към момента този график е отдавна напълно обезмислен.

Ами така просто не може да се работи.

След едномесечно отсъствие от страната, разбирам с изненада, че договорът по проекта все още е във фаза изчакване, поради липсата на приет дъжваен бюджет за 2023 г. Нямах представа, че скромният ми проект е обвързан с такива мащабни процеси, като избора на редовно правителство и гласуването на държавен годишен бюджет. Чакаме, аз и всички експерти от екипа. Планът за откриване на инсталацията през октомври изглежда вече невалиден.

Днес, 9 май се получи писмо от Столична община - район Средец, с което се прекратява процедурата, даваща възможност в 14-дневен срок, всеки заинтересован да направи възражение на поставянето на временната художествена инсталация "Между миналото което..." на площадка Мавзолей.

На основание §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с чл. 5 от АПК, в законоустановения срок, възражения спрямо разрешение №25/31.03.2023 г. не са постъпили.

Това би трябвало да е последната стъпка в бюрократината процедура, по изздействане на необходимите разрешения за поставянето на инсталацията на площадката.

На дневен ред е подписването на договор между автора на произведението и Столична община.

На 21 април, следвайки законоустяновената процедура, на сайта на община Средец е публикувано разрешението за поставяне на художествената инсталация "Между миналото което...".Съобщението се прави по §4 от ДР на ЗУТ, във връзка с член 15 от АПК.

В двуседмичен срок всеки засегнат може да обжалва това решение.

На 31 март, 2023 г., след 6 месеца и 10 дни от подаването на заявлението ни, излезе разрешение за поставяне от Направление Архитектура и градоустройство на Софийска Община.

Ден за празник! Това отваря пътя към подписване на договора и стартиране на продукцията по проекта.

На 2 февруари 2023 г. (почти шест месеца след подаването на заявлението) след безкрайно количество телефонни разговори, онлайн проверки, лични разговори, смяна на правителства и т.н. излиза Положително становище за поставяне на временната художествена инсталация от Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН).

Издаването на фактура по дължащата се такса отне още един месец и дузина мейли и телефонни разговори.

На заседание №67 на Столичния общински съвет е приет Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/5/09.12.2022 г. относно удължаване сроковете за изпълнение на временната художествена инсталация „Между миналото, което е и на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев по програма за временни художествени инсталации в градска среда „Навън“. Докл. Малина Едрева. Удължението се налага от забавянето на сроковете по изпълнението на проекта, свързано с промяната на договора и актуализацията на бюджета - обстоятелства непредвидими към момента на одобрение на проекта, както и от забавянето на становището на НИНКН (заявление, входирано на 19.08.2022 г.), и верижно, това на НАГ-София.

На 13 декември 2022 г. бяхме поканени на среща на работна група архитекти, социолози и дизайнери, ангажирани с предстоящ архитектурен конкурс за преустройството на подземията на бившия мавзолей в ново културно пространство, делегирано на Софийска градска художествена галерия. На срещата бяхме информирани и запознати с конструктивно становище, установило компрометиране на стените и носещите колони на едно от подземните помещения, под площадката, където ще бъде инсталирана нашата инсталация. В новосъздадената ситуация, след поредица от разговори, трябваше да приемем фактът, че част от площадката в проблемната зона ще остане заградена при инсталирането на новата творба.

На 23 ноември 2022 г, с арх. Делчо Делчев и Ирина Дакова се явихме на сесия на специализирания експертен съвет по изобразителни изкуства (СЕСИИ) към министръра на културата. Заседанието беше насрочено за 10 ч. сутринта. Разглеждаха се 4 проекта. Ние бяхме трети в списъка и редът ни дойде в около 14 ч. През това време изучихме в детайли интериора на фойаето на етажа. От изпитите в НХА не бях изпитвал това неповторимо удоволствие от кибиченето с часове пред вратата.

На 21 Септември 2022 г., заедно с арх. Делчо Делчев, инж. Галя Крумова и инж. Мирослав Ямаков, входирахме заявление за разрешение за поставяне на временна преместваема художествена инсталация "Между миналото което е на път да се случи и бъдещето което вече е било" по програма "Навън" - площадка "Мавзолей" в деловодството на НАГ-София с входящ номер №:САГ22-АХ00-641. Заявлението съдържа изискуемите архитектурен, конструктивен, ел.инженерен проект и ПБЗ.

На 19 Август 2022 г., заедно с арх. Делчо Делчев, инж. Галя Крумова и инж. Мирослав Ямаков, входирахме заявление за разрешение за поставяне на временна преместваема художествена инсталация "Между миналото което е на път да се случи и бъдещето което вече е било" по програма "Навън" - площадка "Мавзолей" в деловодството на Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН) с входящ номер №: 94 00-8444.

РЕШЕНИЕ No594 на Столичния общински съвет от 21.07.2022 година приема промяната в договора по проекта и актуализацията на бюджета с 15%, породена от непредвидените условия на повишаваща се инфлация.

На 12.07.2022 г. на онлайн среща с творческите комисии по програма "Навън" бе представен актуализиран бюджет по проекта с конкретните актуализации по конкретни пера, както и обосновка защо се налага това.

След консултациите с БЦНП, изработихме официално писмо, с което се отправяше искане към Столична община за промени в договора,които да го съобразят с целите и логиката на програма "Навън" на Столичната община. Договорът, с който се предполага, че трябва да се отпуснат безвъзмездните целеви средства по Програма „Навън“ (каквато е целта на финансирането по тази програма), не е специфициран като вид договор, а съдържанието му не демонстрира атрибутите на договор за безвъзмездно финансиране (грант). Напротив, договорът се сключва на основание чл. 9 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и по съдържание наподобява договор за изработка и/или поръчка. Искането ни беше да бъде направена корекция на договора в следния смисъл:
1.1. Договорът да бъде именуван „договор за безвъзмездно финансиране“ със страни „Финансираща институция“ и „Финансирана страна“;
1.2. Понятията „Цена и начин на плащане“ да бъдат заменени от „Финансиране и отчетност“;
1.3. Размерът на финансирането да бъде посочен в съответния размер и да няма посочване „с ДДС“;
1.4. Да бъде премахнато задължението за предоставяне на фактура при получаване на който и да е транш от финансирането.

Внасяне на писмо с искане за корекция на условията по осъществяване на временната художествена инсталация с автор Красимир Терзиев на площадка “Мавзолей”.
Основните искания касаят (1) статутът на договора за осъществяване на проекта, и (2) корекция на финансовата рамка, наложена от непредвидимите към момента на кандидатстване (20.09.2021) инфлационни процеси (към 21.06.2022 г.), които правят изпълнението на проекта в актуалните условия нереалистично.

Относно договора, становището е, че така формулиран, като договор за услуга, предполагаща стопанска дейност, представлява ненужна административна, финансова и счетоводна тежест за автора/изпълнител на проекта. Молбата ми е договорът да бъде преформулиран в духа на целевата субсидия в областта на Културата.

Относно финансовата рамка на проекта: Бюджетът на проекта беше изготвен и е част от проектната документация с която се явих на конкурса в регламентирания срок - 30 септември 2021 г. На всички ни е известно колко вълни от турбулентни процеси се случиха в глобален мащаб в рамките на изтеклите шест месеца до момента, от пост-Ковид кризата на доставките до инфлационните процеси, свързани с войната в Украйна.

Посветих последните два месеца (май и юни, 2022 г.) в търсене на алтернативни оферти на производство, които да постигнат оригинално заложената цена, ангажирайки производители от всякакъв калибър, но за съжаление без успех. Искането е за увеличение на бюджета с 15%. Приложен е актуализиран бюджет и актуални оферти от две компании, в състояние и готовнот да изпълнят проекта към съответния момент.

След демонтажа на предишната инсталация на площадка "Мавзолей" беше констатирано наличието на 30-ина бетонни "стъпки", стърчащи над нивото на площадката, неотстранени още при демонтажа на проекта "Бронзовата къща" на Пламен Деянов през 2018 г.

Официалното становище, което внесохме с архитекта на проекта в Дирекция Култура на СО алармираше за този проблем и поставяше искане бетонната настилка да бъде приведена във вид, подходящ за монтажа на новата художествена инсталация на площадката.

От 12 Май до 8 Юли в кореспонденция с превъзходния екип на Българския център за нестопанско право (БЦНП) работихме по промяна на договора за изпълнение на проекта между автора и Столична община. Проблемът в първоначално представения договор се състои в оформянето му духа на стопанска дейност а не, както аз очаквах - в духа на изпълнението на проект с нестопанска цел - художествена творба в общественото пространство, която е замислена и съществува единствено в рамките на програма "Навън" на Столична община. В същността си, първоначално-предложеният договор предвижда регистрацията по ДДС, следвайки закона за ДДС. При новият договор, изработен с безценната подкрепа на БЦНП тази непосилна административна и финансова тежест, за която по никакъв начин не бях подготвен до този момент, отпадна.

Доклад вх.№ СОА21-ВК66-11699/09.12.2021 г. относно програма „Навън“ за 2022 г., Направление 1 - "Площадка "Мавзолей": Разполагане на временна художествена инсталация „Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев.
Докл. Малина Едрева, Мирослав Боршош

Със 7 гласа "за" и 6 "против" на заседанието на Комисията по устройство на територията, архитектура и жилищна политика е гласувано изпълнението на проекта "Между миналото което е напът да се случи и бъдещето което вече е било".

На 17 февруари в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ бяха представени проектите, кандидатствали по програма „Навън“ на Столична община за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда в направленията „Градска градина – площадка мавзолей“ и „Открито“. Общо 12 художествени проекта участваха в конкурсите и бяха разгледани от комисиите за творческа оценка по двете направления. Комисиите за творческа оценка предлагат през 2022 г. в Градската градина да бъде експонирана творба на Красимир Терзиев, а в езерото в квартал „Дружба“ да бъде реализиран проектът на Минà Минов. Предстои Столичният общински съвет да приеме решение за реализиране на проектите.

Запис вижте тук.

-- от съобщението в Арт София

Дирекция „Култура“ на Столична община представя решенията на Комисиите за творческа оценка за финансиране на проекти по Програма „Навън“ през 2022 година: Направление I – Градска градина – площадка „Мавзолей“ – за подкрепа на временни художествени инсталации и Направление II – „Открито“ – за подкрепа на артистични намеси в градска среда от проведените сесии, а именно:

Направление I

„Между миналото, което е на път да се случи и бъдещето, което вече е било“ с автор Красимир Терзиев

Документи и визуализация

Бюджет

 

Направление II

„Блок в езерото“ с автор Мина Минов

Документи

Визуализация

 

-- от официалното съобщение в АртСофия

"През 2021 г. Столична община, чрез дирекция „Култура”, обявява сесия на Програма „Навън” за подкрепа на временни художествени инсталации в градска среда за 2022 г. -  площадка „Мавзолей“.

Срокът за подаване на проекти е от 30 юли 2021 г. до 30 септември 2021 г., включително. 

Проектните предложения се приемат в деловодството на дирекция „Култура” на пл. „Славейков” №4, ет.4, стая 409.

Заявления, изпратени по пощата, чрез e-mail и с куриер няма да бъдат приемани!

Повече информация за правилата и изискванията можете да видите ТУК.

Индикативен график за реализация на Направление 1 (Площадка „Мавзолей“) през 2021 - 2022 г.:

20.07.2021 г.  - Обявяване на Програмата

30.09.2021 г. -  Краен срок за подаване на проекти

04.10. – 05.11.2021 г. - Преглед на документите и творческа оценка на постъпилите предложения

Ноември 2021 г. - Одобрение от Столичен общински съвет

08.12.2021 г.  - Публикуване на резултатите

Декември 2021 – март 2022 г. - Провеждане на съгласувателната процедура от компетентните институции

Март 2022 г.  - Разглеждане и одобрение от Столичен общински съвет

Март – април 2022 г. -  Сключване на договори"

-- от отворената покана за проекти по програма "Навън"